Powrót
[Linux] Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dyskach i rozmiar plików w wybranych katalogach?
[Linux] Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dyskach i rozmiar plików w wybranych katalogach?

Chcesz sprawdzić ile wolnego miejsca zostało na dysku (partycji) oraz ile miejsca zajmują wybrane katalogi. To podstawowa komenda, którą musisz znać aby sprawnie zarządzać zawartością dysków serwera. Wcześniej czy później musisz skorzystać z poleceń sprawdzających ile wolnego miejsca masz na dyskach Linuxa. Nawet bardzo duże dyski kiedyś się "zapychają", nie mówiąc już o bieżącej kontroli zajętości wybranych katalogów, np. z bazami danych lub ze stronami WWW użytkowników.

Do sprawdzania zajętości dysków i katalogów służą następujące polecenia:

[user]$ df

Filesystem      1k-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1        743466  548849  194617 74% /
/dev/hda3        198601   80794  117807 41% /var
/dev/hda4       7029889  1650474  5379415 23% /home

[user]$ df -h

Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1       726M 536M 190M 74% /
/dev/hda3       194M  79M 115M 41% /var
/dev/hda4       6.7G 1.6G 5.1G 24% /home

Polecenie df (ang. disk free) wypisuje ilość zajętego miejsca na dyskach/partycjach. Wielkości standardowo podane są w kilobajtach, ale dodanie parametru -h pokaże wynik w bardziej czytelnych jednostkach, jak megabajty czy gigabajty. Oznaczenia:

Filesystem - nazwa zamontowanego dysku/partycji
1k-blocks (Size) - wielkość partycji
Used - aktualnie używany obszar dysku/partycji
Available - wolny obszar dysku/partycji
Use% - wielkośc używanego obszaru w procentach
Mounted on - katalog, do którego podpięta jest partycja

Wiemy już jakie dyski mamy zamontowane i ile zajmują pliki. Możemy teraz zająć się poszczególnymi katalogami. W tym celu trzeba użyć kolejnego polecenia:

[user]$ du -sh /var

79M   /var

Wcześniej zobaczyliśmy, że katalog /var ma 79 megabajtów, teraz mamy taki sam wynik. Polecenie du (ang. disk usage) pokazuje wielkość zajmowanego miejsca w wybranym katalogu oraz wszystkich katalogach znajdujących się wewnątrz tego katalogu (podkatalogach).

Opcja -s powoduje, że wynik jest zbiorczy i nie są pokazywane podkatalogi wchodzące w skład katalogu /var, a opcja -h powoduje, że wynik podawany jest w jednostkach większych niż standardowe kilobajty i w czytelniejszej postaci (jak w poprzednim przykładzie).

[user]$ du -h /var/spool/

388k  /var/spool/mail
1.0k  /var/spool/samba
1.0k  /var/spool/cron
391k  /var/spool

Wynik z pominięciem opcji -s pokazuje podkatalogi i ich wielkość.

Jeżeli użyjesz polecenia du bez żadnych parametrów, zobaczysz wielkość zajmowanego miejsca w aktualnym katalogu i podkatalogach.

man df
man du