TABELA MASEK SIECI

 

Maska sieci zwykła,
zapisana w postaci
xxx.xxx.xxx.xxx

W sieci klasy C można dodatkowo użyć maski skróconej [xxx]

Maska sieci
skrócona
zapisana
w postaci
/xx
Klasa
maski
Ilość szt. IP dla sieci z daną maską. Zakres nr IP w podsieciach (oczywiście o takiej samej masce)
255.0.0.0
/8
A
16777216 szt.

255.128.0.0
/9
A
8388608 szt.

255.192.0.0
/10
A
4194304 szt.

255.224.0.0
/11
A
2097152 szt.

255.240.0.0
/12
A
1048576 szt.

255.248.0.0
/13
A
524288 szt.

255.252.0.0
/14
A
262144 szt.

255.254.0.0
/15
A
131072 szt.

255.255.0.0
/16
B
65536 szt.

255.255.128.0
/17
B
32768 szt.

255.255.192.0
/18
B
16384 szt.

255.255.224.0
/19
B
8192 szt.

255.255.240.0
/20
B
4096 szt.

255.255.248.0
/21
B
2048 szt.

255.255.252.0
/22
B
1024 szt.

255.255.254.0
/23
B
512 szt.

255.255.255.0
lub wersja skrócona:
[0]
/24
C
256 szt. IP
Dla maski [0] jest przydzielonych 256 szt. IP dla podsieci.
o numerach  IP od 0 do 255 (czyli można utworzyć jedną podsieć z taką maską)
255.255.255.128
lub [128]
/25
C
128 szt. IP
Dla maski [128] jest przydzielonych 128 szt. IP dla każdej podsieci o numerach: od 0 do 127, od 128 do 255 (czyli można utworzyć dwie podsieci z taką maską)
255.255.255.192
lub [192]
/26
C
64 szt. IP
dla maski [192] jest przydzielonych 64 szt. IP dla każdej podsieci o numerach: od 0 do 63, 64-127, 128-191, 192-255 (czyli można utworzyć 4 podsieci z taką maską)
255.255.255.224
lub [224]
/27
C
32 szt. IP
dla maski [224] jest przydzielonych 32 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 31, 32-63, 64-95, 96-127, 128-159, 160-191, 192-223, 224-255 (czyli można utworzyć 8 podsieci z taką maską)
255.255.255.240
lub [240]
/28
C
16 szt. IP
dla maski [240] jest przydzielonych 16 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 15, 16-31, 32-47, 48-63, 64-79, 80-95, itd. (można utworzyć 16 podsieci z taką maską)
255.255.255.248
lub [248]
/29
C
8 szt. IP
dla maski [248] jest przydzielonych 8 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 7. 8-15, 16-23. 24-31, 32-39. 40-48, itd. (można utworzyć 32 podsieci z taką maską)
255.255.255.252
lub [252]
/30
C
4 szt. IP (najmniejsza możliwa podsieć zawierająca 2 szt. hostów)
dla maski [252] są przydzielone 4 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 3. 4-7, 8-11, 12-15, 16-19, 20-23 itd. (można utworzyć 64 podsieci z taką maską)
255.255.255.254
lub [254]
/31
C
2 szt. IP
2 szt. IP dla maski [254] . Zakres IP od 0 do 1, 2-3, 4-5...  Nie można utworzyć podsieci.
255.255.255.255
lub [255]
/32
C
1 szt. IP

1 szt. IP dla maski [255]  . ADRES HOSTA.

 

Pamiętaj, że ilość hostów jest o 2 szt mniejsza od ilości adresów IP przydzielonej dla danej podsieci (odejmujemy IP adresu sieci oraz Broadcast).

Wszelkie prawa nie są zastrzeżone. Kopiowanie, używanie i przerabianie - są jak najbardziej wskazane, ale... na swoją odpowiedzialność.